v.l.: Cayuga, Cheyenne, Desdemona- Juni 2014
v.l.: Cayuga, Cheyenne, Desdemona- Juni 2014